Lukk

Anvendt Digitalisering

MainTech fasiliteter en digital transformasjon av vedlikeholdet, fokusert på gevinstrealisering av å ta i bruk nye teknologier. Målet er å oppnå sikker, lønnsom og pålitelig drift.

Våre tjenester er relevant hvis

 • Du ønsker å utnytte verdien av digitalisering, men ikke vet hvordan du skal angripe det
 • Du ønsker å forbedre operasjonen, basert på data-drevne beslutninger og prediksjonsanalyse snarere enn antagelser
 • Du vil bevege mot større grad av prediksjonsvedlikehold
 • Du vil redusere risikoen og unngå nedetid
 • Du vil "vite det før det skjer" - og være i forkant
 • Du tror at tilgang til relevant informasjon til rett tid er nøkkelen til å ta smartere beslutninger
 • Du ønsker å redusere bruken av manuelt arbeid for å skaffe beslutningsgrunnlag

Figur 1 Martec’s lov sier at teknologi utvikler seg eksponentielt, mens organisasjoner utvikler seg logaritmiskFigur 1 Martec’s lov sier at teknologi utvikler seg eksponentielt, mens organisasjoner utvikler seg logaritmisk

Som beskrevet i Martec’s Lov vet vi at teknologien utvikler seg i en eksponentiell hastighet. Vi vet også at organisasjoner ikke kan utvikle seg i samme eksponentielle hastighet. Endringer i atferd og kultur er krevende, det vil alltid være begrenset hvor mange endringer en organisasjoner bestående av folk og arbeidsprosesser kan absorbere på kort tid. Verdien av digitalisering ligger ikke i anskaffelse av ny teknologi, men i endring av struktur, arbeidsprosesser og folk slik at vi kan utnytte mulighetene som ligger i den nye teknologien.

Figur 2 Ytelsen til en organisasjon dikteres av samspillet mellom struktur, prosesser og mennesker

Vi benytter en kombinasjon av Systems Engineering og Creative Problem Solving for å analysere dagens situasjon, fremtidens visjon og gapet som må lukkes for å oppnå en digital transformasjon. Leveransene fra et typisk forprosjekt vil være:

 • Beskrivelse av dagens situasjon i vedlikehold og status innenfor digitalisering
 • Beskrivelse av målbildet for fremtidens digitaliserte vedlikehold
 • Beskrivelse av et sett med teknologi-, organisasjons- og kompetanseprosjekter som vil lukke gapet mellom dagens situasjon og målbildet
 • Tidslinje som beskriver investeringer, prosjektforløp og gevinstrealiseringer i hovedprosjektet

Figur 3 For å lykkes med en digital transformasjon må prosjektet ha operasjonell ekspertise fra den aktuelle bedriften, ekspertise i metodikker som hjelper å beskrive potensialer og behov, og ekspertise på best tilgjengelig teknologi

For å gjennomføre en digitaliseringsreise kreves en rekke ulike kompetanser og ekspertiser. Typisk vil et prosjekt kreve at kunden involveres aktivt med operasjonell ekspertise og hands-on kunnskap om hvordan kunden driver sin forretning. Det vil være en eller flere teknologileveranser fra ulike leverandører av Software, data plattformer eller integrasjoner. MainTech vil lede prosjektet og bidra med ekspertise innenfor vedlikehold og fasilitetere den digital transformasjonen. MainTech jobber tett med strategiske partnere innenfor teknologi, og vil håndtere totalleveransen.

Case studier

Digitalisering av inspeksjoner i gassprosessanlegg på land

 Ved å digitalisere inspeksjonsprosessen med fokus på forbedret rapportering og 3D-visualisering, tar vi sikte på å legge grunnlaget for forbedret styring av Korrosjon Under Isolasjon (KUI). Det endelige målet er å forutse hvor man forventer at korrosjon under isolasjon oppstår ved bruk av prosessdata, vedlikeholdsdata og geometridata sammen med inspeksjonsresultater.


Ved å knytte inspeksjonsresultater til tagdata i eksisterende datakilder og ved hjelp av 3D-visualisering, kan de viktigste parametrene for å forutsi KUI identifiseres. Dette kan i sin tur brukes til å forutsi hvilke steder som er mest utsatt for KUI, noe som resulterer i et optimalisert inspeksjonsprogram med redusert kostnad og risiko

Gjenværende levetid i aluminiumsproduksjon

 
Ved å bruke driftsdata fra 2007 til 2017 brukte vi gjenværende levetid (RUL) for å identifisere et mønster av indikatorer som fører til nedetid på fabrikken. Vår analyse av anlegget viser tydelig korrelasjon av prosessvariablene vi identifiserte, noe som resulterte i nedetid i anlegget.

Ved å bruke RUL kombinert med maskinlæring forutsigbarhet for å markere prosesser og assets som mest sannsynlig vil feile, kan vi anbefale endringer i operasjonen som kan øke oppetiden for anlegget.

Videre viste resultatene at aktiv overvåking av det hydrauliske systemet ville være den beste variabelen som kunne forutsi anleggsavbrudd.

Digitalisering av vedlikehold i offshore drilling

 
Det nåværende vedlikeholdskonseptet er basert på tradisjonell kalenderbasert planlagt vedlikehold og driftstid, noe som krever tidskrevende manuelle rutiner og høy bemanning. Det nye vedlikeholdskonseptet benytter digital teknologi for å muliggjøre en datastyrt tilnærming til vedlikehold.

Det nye vedlikeholdskonseptet introduserer også et nytt planleggingssystem, og digital samarbeidsteknologi, for å flytte alle administrative oppgaver onshore. Som et resultat vil offshore bemanning bli vesentlig redusert. Det nye vedlikeholdskonseptet er avgjørende for at riggoperatøren skal være en del av en fremtidig digital verdikjede.

Business casen viser at det er mulig å realisere en verdi på 55 MUSD i løpet av de første fem årene for en flåte på fire rigger. Den foreslåtte prosjektets varighet for implementering av det nye vedlikeholdskonseptet er to år. Realiseringen av det nye vedlikeholdskonceptet krever en rekke teknologi- og organisasjonsprosjekter.