Lukk

Ståstedsanalyse

Optimal utnyttelse av din organisasjon, tilgjengelige ressurser og tildelte budsjetter

En ståstedsanalysen kan brukes for å kartlegge nå-situasjonen i en bedrift eller en del av en organisasjon og finne tiltak som skal gi gode forbedringsprosesser og videre utviklingsarbeid. MainTech har utviklet flere metodikker for å kunne tilføre din bedrift en optimal ståstedsanalyse. Disse er:


A. Les en bedrift raskt
B. MainTech Rating
C. Teknisk tilstandsvurdering (TTS)
D. Operasjonell Due Diligence


En mer detaljert beskrivelse av de forskjellige metodene følger under.

 

A Les en bedrift raskt

MainTech har utviklet en metode for gjennomføring av en ståstedsanalyse med utspring i verktøyet “Les en fabrikk raskt” [Goodson, Harvard Business Review].


Metoden er tilpasset små og mellomstore bedrifter etter norske forhold. Metoden er videre sammenholdt med de grunnleggende Lean og Six-sigma ledelsesprinsipper.


Formålet med ståstedsanalysen er å kartlegge nå-situasjonen til bedriften. Bedriftens praksis og fremgangsmåte vurderes i forhold til god industripraksis og Lean prinsipper. 


Fokusområder og grunnlag for undersøkelsen – 11 kriterier - er gitt av figur under, MainTech sin metode «Les en bedrift raskt».

 


 

B MainTech Rating

MainTech har utviklet en metodikk for å måle godheten til en vedlikeholdsorganisasjon og identifisere de hindringene som er i veien for å jobbe i henhold til god industriell praksis. Metodikken, MainTech Rating, er en analysemetode hvor alle elementene i vedlikeholdsstyringen gjennomgås og vurderes.

 

 

Gjennomføring og resultater

Bedriftens vedlikeholdsfunksjon måles opp mot god industripraksis gjennom intervjuer og observasjoner. Resultatet av analysen vil være konkrete anbefalinger om forbedringer og endringsprosesser. MainTech Rating kan også benyttes som et verktøy for benchmarking, da undersøkelsene som gjennomføres er uavhengig av type virksomhet og bedriftens størrelse. 

Last ned tjenesteark for Ståstedsanalyse

 

C Teknisk tilstandsvurdering

For å sikre god styring av teknisk tilstand av ditt anlegg, tilbyr MainTech en teknisk gjennomgang for å sikre at ditt anlegge tilfredsstiller alle relevante myndighetskrav samt eventuelle interne krav.


Dette utføres ved å benytte forhåndsdefinerte spørsmål knyttet opp mot de spesifikke ytelsestandarder som forefinnes. Dersom slike standarder og spørsmål ikke er etablert eller tilgjengelig, vil MainTech kunne gjøre en uavhengig vurdering av tilstanden basert på egendefinerte spørsmål tilpasset din bedrift. Dette vil kunne gi et godt bilde av den tekniske tilstanden av anlegget.


I vår metodikk tar vi tak i styringssløyfe for integritet og bruker denne som basis for vår vurdering.

Resultatet av teknisk tilstandsvurdering vil være en liste av funn kategorisert i henhold til alvorlighet, dersom det er avvik i henhold til definerte standarder. I tillegg vil det også kunne være en liste med anbefalinger for å kunne oppnå forbedringer og mer effektiv drift av anlegget.

 

D Operasjonell Due Diligence

Due diligence utføres av en uavhengig instans. MainTech AS er uavhengig og vil strebe etter å gi deg et så korrekt bilde av situasjonen som mulig. Men dette får du sikkerhet for dine investeringer. 

 

MainTech ODD tar for seg produksjonsutstyrets beskaffenhet, driftsorgansisasjonens styringsprosesser, kunnskaper og evne til å drive på en optimal måte, slik at avkastning oppnås. Dette omfatter:


Kapasitetsvurderinger
Teknisk tilstandsvurdering på maskineri og produksjonsutstyr
Kompetansekartlegging i driftsorganisasjon
Arbeidsprosesser
Vedlikeholdsstrategier og organisering
 
Resultatene av en ODD er et så realistisk bilde som mulig av bedriftens kapasitet, egnethet, konkurransefortrinn og potensiale.


Etter at vi har gjennomført en ODD vil konklusjonene kunne inngå i en mer detaljert ståstedsanalyse og danne grunnlag for strukturert forbedringsarbeid i bedriften.