Lukk

Risiko og sårbarhetsanalyse ROS

Identifiser farene og sett inn barrierer

Uønskede hendelser som kan true

I en ROS-analyse er det viktig å kartlegge hvilke uønskede påkjenninger et system kan utsettes for som kan true dets funksjon, og sannsynligheten for at det kan skje. Vi drøfter hendelser i fremtiden, og analysene er alltid bygd på antagelser og forutsetninger. Gjennom å identifisere hvilke tekniske svikt, naturgitte skader, eller bevisst skadeverk et system kan utsettes for, vil en stå bedre rustet til å redusere risikoen for at en hendelse medfører alvorlige konsekvenser.

Barrierer i forebyggende tiltak og beredskapsplaner

En ROS-analyse vil gi input til både forebyggende tiltak som designendringer i et system, eller årlige oppfølginger. Likeledes vil den gi viktig input til beredskapsplaner. Når en har  visualisert et hendelsesforløp er det enklere å se hvor innsatsen for å begrense omganget av skaden skal settes inn.

Dokumentasjon og oppdatering

Når en analyserer tenkte hendelser i fremtiden, vil det alltid komme til ny kunnskap og nye momenter som gjør at en må oppdatere sine ROS-analyser. En godt dokumentert analyse, som forklarer bakgrunnen for de beslutninger som ble gjort, er særdels viktig for å sikre kontinuitet og effektivitet i den nye analysen.