Lukk

Økt fokus på Risiko analyser

Mens vi tidligere opplevde mer sporadiske forespørsler på området ROS analyse (Risiko Og Sårbarhets analyser) ser vi nå en klar trend på at våre kunder har økt fokus på området.

Gjennom det faktum at vi fasiliterer en mengde tekniske pålitelighetsanalyser i løpet av året (eks. RCM analyser – Reliability Centered Maintenance) er det naturlig for MainTech også å bistå i ROS analyser. Våre ingeniører behersker både metode og verktøy. De fleste kundene innenfor ROS området er pr. dato fra kraft-produksjons bransjen. Bransjen har i samhandling med Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) etablert ROS analyser som et viktig ledd i sin beredskapsstrategi.

Nå kommer stadig flere bransjen inn og etterspør bistand til gjennomføring. En ROS analyse gir selskapet den nødvendige ro i forhold til at når det oppstår en uheldig hendelse så skal konsekvensen av hendelsen være redusert så langt det lar seg gjøre. Stadig flere offentlige kontroll instanser spør nå i tilsyns sammenheng: «Foreligger det en ROS analyse»?

 

Ved å engasjere MainTech til å bistå med gjennomføring av en ROS analyse så blir jobben gjort!
Vi kjenner oss alle igjen i en hektisk hverdag innen drift og vedlikehold at om noe skal skyves på, så blir dette lett interne prosjekter. Det skal imidlertid litt mer til å skyve på aktiviteten når prosjektlederen fra MainTech både setter agenda, leder gjennom øvelsen og skriver sluttrapporten. Det ligger dermed økt motivasjon for gjennomføring av prosessen når MainTech stiller seg bak.