Lukk

Tykkelsesmåling av korroderte overflater

Hvorfor skal man bruke tid og ressurser på inspeksjon dersom det brukes utstyr som ikke er egnet til formålet?

Riktig bruk av ressurser

Store ressurser brukes i dag på kartlegging av materialers tilstand og kvalitet. Inspeksjon er en viktig del av denne prosessen og er nødvendig for å avdekke feil og mangler før de når kritiske nivå. Grunnlaget for god inspeksjon er å benytte riktig utstyr og personell, i kombinasjon med kunnskap om materialets påkjenning og nedbrytningsprosesser. Uegnede inspeksjonsprogram eller dårlig gjennomføring kan føre til skade på personell, utstyr, miljø og omdømme. De som ikke tar inspeksjon på alvor setter ikke bare sin egen virksomhet i fare, de velger å drive gambling med liv og helse.

NDT

NDT (Non Destructive Testing) har en sentral rolle i de fleste inspeksjonsprogram. De ulike NDT-metodene brukes enten hver for seg, eller i kombinasjon med hverandre. Blant de viktigste og mest brukte metodene er ultralydprøving. Teknologien har vært brukt i lang tid, men de siste årene har overgangen fra analoge til digitale ultralydapparat gjort utstyret enklere i bruk og lettere og frakte med seg. I dag tilbyr produsenter apparater med ulike brukergrensesnitt, funksjoner og muligheter.

D-meter til korrosjonsinspeksjon?

Ultralyd en velegnet metode for tykkelsesmåling og det er utviklet enkle og billige apparater som kun oppgir veggtykkelse. Disse apparatene går ofte under navnet D-meter. Per dags dato er det delte meninger på hvorvidt slike tykkelsesmålere uten A-scan kan brukes til korrosjonsinspeksjon. Denne problemstillingen ble utgangspunktet i hovedoppgaven «tykkelsesmåling av korroderte overflater» som ble gjennomført av undertegnede og to medstudenter (Morten Nilsen og Heidi Askestad) på oppdrag fra firmaet Axess. Et D-meter av typen Krautkramer DM4 ble sammenlignet mot et konvensjonelt ultralydapparat (Olympus EPOCH-600), og en hybrid mellom disse to (Krautkramer DMS-Go). Hensikten med testen var å få verifisert om tykkelsesmålingene fra D-meteret samsvarte med de andre apparatene. Dette ble gjort ved praktisk testing på seks aktuelle rørprøver fra ulike offshoreinstallasjoner. Ut i fra objektenes tilstand og geometri ble det valgt ut representative områder og målepunkter for videre testing. Undersøkelsen bestod av to deler, en del med rene tykkelsesmålinger i forhåndsbestemte punkter, og en del hvor apparatene ble brukt til skanning over et gitt område.

Usikre resultater

Etter å ha gjennomført omfattende testing, både som gruppe og individuelt, landet vi på en entydig konklusjon. Den store fordelen med et D-meter er at hvem som helst kan utføre tykkelsesmålinger med minimal opplæring. Når det er sagt hadde alle problemer med å stole 100 % på resultatene fra apparatet, og da spesielt i korrosjonsutsatte områder. Når displayet hoppet mellom flere verdier ble det ofte svært tilfeldig om den korrekte veggtykkelsen ble notert. Apparatene med A-scan gav operatørene mulighet til å tolke resultatet, noe som videre gav trygghet til å ta korrekte avgjørelser.

Det enkle er ikke alltid det beste

Selv om et D-meter er både enklere i bruk og rimeligere i innkjøp så veier dette ikke opp for usikkerhetsmomentet man sitter igjen med etter utført inspeksjon. Gjennomføring av inspeksjon krever god planlegging og samarbeid mellom flere disipliner. Et enkelt inspeksjonspunkt krever ofte at både stillasbyggere og isolatører må gjøre en jobb før inspektøren kan få gjennomført målinger. Dette er kostbart, og da blir det lite hensiktsmessig å sitte igjen med et usikkert resultat. D-meters bruksområde burde derfor begrenes til verifisering av tykkelse på ukorroderte materialer, og kan med fordel brukes på nyprodusert gods som en del av kvalitetskontrollen.

Kommentarer

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

-